<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7038877730669812115\x26blogName\x3dGOD\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://inthenameofmygod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dfa\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://inthenameofmygod.blogspot.com/\x26vt\x3d6187492207402280248', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

GOD

هر كس به اندازه خدايي است كه به آن ايمان دارد...

 

يكساني فلسفه

آمريكا كشور قدرتمند جهان است، به دنيا ظلم مي كند.
دولتمردان ايراني قدرتشان به مرزهاي كشور محدود است، به زنان ايران ظلم مي كنند.
ظلم، ظلم است. اگر چه ابعادش تفاوت كند يا قربانيانش. اين هر دو در واقع يكي هستند. اگر جاي اين دو مرتكب عوض شود تفاوتي ايجاد نمي شود اگر بدتر نشود چون كساني كه در ابعاد كوچك هم دست از ظلم بر نمي دارند معلوم نيست اگر قدرت زيادي داشته باشند و مثلاً در بعد تسلط برجهان، چه خواهند كرد. ما مثل هم هستيم و سنت خدا در قرآن وعده داده است هر قوم ظالم را بوسيله قومي مانند خودش از بين خواهد برد.
گوشه اي از طرز تفكر احمدي نژادها كه در قوانين و لوايح متبلور مي شود را (در اين مطلب، كا منت دوم) باز خواني كردم . در راستاي انتظار حضرت حجت نامه اي براي احمدي نژاد نوشته بودم و قبل از اينكه آن را براي شما بگذارم براي اينكه احساس خنجر از پشت خوردن مانند آن احساسي كه از سياستهاي او به انسان دست مي دهد به او دست ندهد آن را ابتدا به وبلاگ شخصي خودش فرستادم. اين نامه در تاريخ 23 تير ماه 1387 نوشته و فرستاده شد :
آقاي رييس جمهور
سلام
....
كنفرانس خبري شما را ديدم: دفاعيات شما از مردم فلسطين و يهوديان آواره، و با تصميمات شما و وضع زنان در كشور مقايسه كردم. در تظلم خواهي شما قرابت نزديكي با درد دل خود و ديگر هموطنان خود يافتم. هر جمله شما جمله اي بود كه مي خواستم بگويم به خود شما. بنابراين از متن سخنراني تان استفاده كردم تا به زبان خود شما با صحبت كنم تا شايد بفهميد ظلم ، ظلم است اگر چه ابعادش تفاوت كند يا قربانيانش. آنچه از سخنان شما برداشته ام و به جاي آن كلمات خودم را قرار داده ام در پرانتز نوشته شده است. در كل به جاي كلمات : مردم فلسطين، يهوديان آواره و دور از وطن، ملتها، بشريت و...كلمه (زنان) و به جاي كلمات: كشور هاي ابر قدرت، آمريكا و انگليس ، رژيم صهيونيستي، دشمنان، غربيها و اروپاييان و ...كلمات (دولتمردان ايران) و (تصميم گيرندگان امور زنان) را گذارده ام. بخوانيد و به ملت و زنان اين مرز و بوم جواب بدهيد:
رئیس جمهوردر دومین کنفرانس خبری خود ابتدا گزارشی از عملکرد دولت در ماههای گذشته را ارائه کرد و سپس به سئوالات خبرنگاران داخلی و خارجی در مورد مواضع و سیاست های دولت در مسائل مختلف پاسخ گفت.
به گزارش خبرگزاري مهر، رئیس جمهور در آغاز کنفرانس خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی، با یادآوری چهار شعار عدالت گستری ، مهرورزی، خدمت رسانی و پیشرفت و تعالی همه جانبه کشور در دولت نهم ... گفت:
**ادبیات (دولتمردان اين) کشور قدرتمند ادبیات زور و چپاول است
رئیس جمهوری ایران در ادامه کنفرانس مطبوعاتی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی تقویت کرامت انسانی و ترویج مهرورزی را از سیاست های دولت دانست و گفت: دولت خودش را خادم مردم و در کنار مردم می داند.
......
وی در ادامه گفت: یک ملت صلح دوست ملتی است که خواهان صلح و آرامش برای همه ملتهاست. ملتی که خواهان سلامت همه ملتهاست . از شادی همه ملتها شاد و از غم همه غمگین است. ملت ایران یک ملت الگوست و فرهنگ ایرانی می تواند الگو برای همه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: امروز مشکل (زنان) حضور (دولتمرداني) است که هیچ اعتنایی به اصول اخلاقی و اعتقادی انبیاء ندارند. من اجازه می خواهم یکی از پدیده های مشکل امروز جهان را بازخوانی کنم.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: هر انسانی از دید ما عزت دارد و با کرامت است. کرامت او احترام او، سعادت او و شخصیت او محترم است (نه جنسيت او). خون و جان و مال و ناموس و حیثیت او محترم است. این تعلیمات انبیاء است.
احمدی نژاد اظهار داشت: اما چرا فقط برای عده ای از کشته شدگان مرثیه سرایی می شود بر فرض که این اتفاق نیز افتاده باشد اما چه کسی باید تقاص آن را پس بدهد که این موضوع یک سئوال جدی در برابر بشریت امروز است. ما ضمن احترام به هم پیروان همه ادیان با ایجاد مشکل برای هر انسانی (ازجمله زنان) مخالفیم.
ادامه در پست پايين

برچسب‌ها:

By maryam
On ۱۳۸۷ شهریور ۱۵, جمعه
At ۱۲:۳۷:۰۰
Comments :
 
 

ادامه پست بالا

**حالا دیگر دوران ملت هاست نه دولتها
احمدی نژاد در ادامه سخنان آغازین خود در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی اظهار داشت: ایران عزیز تنها کشوری است که پیروان ادیان را فقط به خاطر اینکه پیرو دین الهی و موسی و عیسی و زرتشت هستند، احترام می گذارد و با اینکه از جمعیت کمی برخوردارند در مجلس نماینده دارند و آنان مانند نمایندگان دیگر از حقوق یکسان برخوردارند.
وی افزود: (دولتمردان) ایران اسلامی که داعیه دلسوزی (زنان) دارند، همزمان بعد از (رحلت امام) جریان وسیع (زن ستيزي) در( ايران) برپا کردند.
احمدی نژاد با طرح این سئوال که اگر شما طرفدار (حقوق زنان) هستید، پس ماجرای (زن ستيزي) چه بود، خطاب به دولتمردان گفت: زنان را مجبور کردید که در شرایط نا امن به سرزمین (بيگانه) پناه ببرند (فرار مغزها و غيره ...). چرا خیال می کنید که آنها (زنان) امروز در (ايران) در آرامش هستند. کسانی که وطن خودشان را به خاطر فشارهای شما رها کردند. به خاطر (زن ستيزي) شما، (زنان) به سرزمینهايي رفتند که مال آنها نیست. (بقيه هم) هر روز هم در فضای ناامنی (ايران) زندگی می کنند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران خطاب به (دولتمردان) ادامه داد: یک بار گفتم و باز هم می گویم درهای این زندان بزرگ را باز کنید. شما (زن ستيزي ) را کنار بگذارید، ما فکر می کنیم (زنان) هم به اندازه بشریت حق زندگی دارند. اجازه دهید صلح و امنیت بر پایه عدالت و معنویت برپا شود که این صلح و امنیت پایدار است.
وی افزود: وقتی ما می گوییم اجازه بدهید (زنان) تصمیم بگیرند می گویند فلانی طرفدار جنگ و (آشوب و فمينيسم) است، این شیوه ها شما را به کجا خواهد برد و چگونه می خواهید دنیا را اداره بکنید. یکبار اجازه بدهید (زنان) نظر خودش را آزادانه اعلام کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: اینجا آزمایش تمام دستاوردهای لیبرالیسم است. تمام تمدن کشورباید تجربه پس بدهد، اینجا باید آزمایش بشود. شما کاری کردید که در دنیا دیپلماسی (اسلام) تبدیل به دروغ و کلک شده است. هیچ کس به (مسلمان) اعتماد ندارند.
وی با طرح این سئوال که با این شرایط آیا می توانیم به صلح، امنیت و دموکراسی و حقوق بشر (وحقوق زن برسیم) ؟ این از مرام و فرهنگ انبیاء به دور است. فرهنگ انبیاء بر صداقت و انسان دوستی و مهرورزی است. مدعیان حقوق بشر (زنان) و دموکراسی (واسلام) چگونه می خواهند دنیا را اداره کنند. اکنون (زنان ايران) هنوز دارند خسارت (جنسيتي) که نقشی در آن نداشتند را می پردازند. (زنان) خسارت (برداشتهاي غلط از اسلام) را که در آن حضور نداشتند، می پردازند. سوال این است فرض می کنیم (درغرب نگاه ابزاري و در ايران مرد سالاري) بوده و جنایاتی اتفاق افتاده؟ (زنان ايران امروز) چه گناهی کرده که همچنان تو سری خور است؟ من تردید ندارم که (زنان) هم این صحنه را نمی پسندد. ما می گوییم این مناسبات ناعادلانه است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما طرفدار صلح و آرامش هستیم، اظهار داشت : با رسانه هایی که با پولهای مفت و بادآورده تغذیه می کنید به (زنان) حمله می کنید و آن را (بي اختيار وابزار) اعلام می کنید. احمدی نژاد یک معلم مدرسه است و صلح دوست است و به مورچه ای هم آزار نرسانده است.
وی تصریح کرد: ما طرفدار صلح و آرامشیم. اما صلح ریشه ای و پایدار نه تحمیلی، چرا باید همه (زنان) اسیر باشند تا عده ای جیب هایشان را پر کنند.
احمدی نژاد خطاب به (دولتمردان) گفت خیال می کنید با شبکه های رسانه ای خود هر کس و (زن) را هر جور که بخواهید معرفی کنید، یا هرگونه که خواستید رفتار کنید. دوران این اقدامات تمام شده و امروز آغاز دوران بيداري ست ، ملت ایران در تاریخ خود به هیچ کشوری تجاوز نكرده است.
**نامه ای به سران کشورها خواهم نوشت
محمود احمدی نژاد تاکید کرد: ما خواهان صلح و آرامش برای همه هستیم و برای سران کشورها نامه ای خواهم فرستاد و مطالبی را در میان خواهم گذاشت. پیام ملت ایران دعوت همه به فرهنگ انبیاء است. این شعار امسال ملت ایران است.
رئیس جمهوری ایران در ادامه کنفرانس مطبوعاتی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی تاکید کرد: همیشه (زنان) دفع (ظلم) کرده، همیشه از (حقوق خود) دفاع کرده اند. تاریخ ثبت کرده که (زنان مظلوم بوده اند) . در همین 27 سال (انقلاب) چه کردید شما با (حقوق زنان). چرا با آزادی و (استقلال انساني زن) مخالفید. چرا با اینکه (انسان) باشد مخالفید. چرا (نگاه ابزاري وجنسيتي) را تحمیل کردید. چرا (مادي پرستي غرب) را حمایت کردید. حالا انتظار دارید ملت ايران (وزنان) برای شما هورا بکشد. الان هم تجربه و عبرت نگرفتید.
وی افزود: من به شما نصیحت می کنم به اخلاق انبیاء برگردید. ما حتی شماها را هم دوست داریم. ما نمی خواهیم شما آبرویتان برود. ما نمی خواهیم شما در فشار باشید. چرا (زنان) خود را تحت فشار گذاشتید و هر روز یک فضای تهدید دروغین ایجاد کردید.
..... ما از ناراحتی (زنان) ناراحتیم. اما این چه رفتاری است که شما می کنید.انتظار دارید همه تبعیت بکنند از شما. دوران اتکاء (به قلدري ها وبي خردي) به سر آمده است. الان دیگر دوره فکر و اندیشه و فرهنگ و ادب است. ما ملتی هستیم خواهان صلح و آرامش. پیشرفت و اقتدار خودمان را نقطه مقابل هیچ ملتی نمی دانیم.
وی خاطرنشان کرد: ما خواهان صلح و آرامش برای همه هستیم و برای سران کشورها نامه ای خواهم فرستاد و مطالبی را در میان خواهم گذاشت. پیام ملت ایران دعوت همه به فرهنگ انبیاء است.این شعار امسال ملت ایران است. برگردیم به فرهنگ انبیاء تا صلح و آرامش و سعادت برای همه بشریت محقق بشود.
......
آقاي رييس جمهور نصايح خود را از زبان خود بشنويد كه هيچ چيز گويا تر از آن نيست و به آن عمل كنيد. به اميد آنكه از ظلم به هر شكلش و در تمام ابعادش و درهر سايز و اندازه اش رهايي يا بيم. تا جامعه بشر يت به تعالي برسد. اگر مي دانستيد.
پايان
23تير1387

برچسب‌ها:

 
 

نانو ظلم

شايد ظلم در بعد كوچك منجر به ظلم بزرگتر شود: مانند هيتلر.....
شايد به يك سلسله ظلم بدل شود : مثل دزديدن زنگ دوچرخه.....
و شايد في ذاته نفسه خود، ظلم بزرگي باشد: از جمله ظلم به كساني كه هيچ فرياد رسي جز خدا ندارند .
آيا حقيقتاً ظلم كوچك و بزرگ هم دارد؟
نمي دانيم اما براي همين است كه حضرت علي(عليه السلام) مي گويد : اگر دنيا را به من بدهند تا پر كا هي به ستم از دهان موري بستانم چنين كاري نمي كنم .
اين حرف به آن معنا نيست كه من در اين بعد كوچك هم ظلم نمي كنم. معنا فراتر از اين حرفهاست. يعني من مظاهر ظلم را به دقت مي شناسم. مي دانم اين چه ظلم بزرگي است كه به داشتن دنيا هم نمي ارزد اگر چه در نظر شما كوچك باشد يا به حساب نيايد.
هميشه راهي هست كه ظلم نكنيم ؟! انسانها همیشه قادرند راهی غیر از ظلم کردن را طی کنند؟! انسان می تواند از مدار بسته انتخاب بین بد و بدتر خارج شود و وارد مدار باز انتخاب به و بهتر شود!!
آيا انسان به وضوح مي گويد كه ظلم مي كنم؟. نه!. آن را كوچك مي شمرد. يا حق خود را بزرگ مي داند . يا معناي ظلم و عدل را تحريف مي كند. يا مظاهر آن را عوض مي كند يا قبح ظلم را به واسطه تکرار یا حتی تشویق آن از طریق حتی قانون یا نهاد ها و مراجع رسمی و غیر رسمی می ریزد و اینجاست که کار مشکل پیدا می کند و دیگر ظلم به چشم نمی آید و تبدیل به عادت وقانون و فرهنگ می شود. انسانها همیشه قادرند ظلم كردن خود را تشخيص دهند و راهي غير از آن را طي كنند؟!
يك راه تشخيص اين است:
مي تواني درختي را در آتش بگذاري و منتظر باشي كه سالم بماند .
وخدا جواب مي دهد :
لا تبديل لخق الله( آيه 30 روم)

برچسب‌ها:

By maryam
On ۱۳۸۷ شهریور ۱, جمعه
At ۱۹:۱۴:۰۰
Comments :
 
 

ظلم

ظلم به يك نفر ظلم بزرگتري است يا ظلم به مردم يك شهر؟
مثلاً: بردن مال يك يتيم بي يار و ياور بيشتر ظلم است يا خوردن بيت المال يك اجتماع از مردم؟
پي نوشت: به همين صورت تعميم دهيد ظلم به يك اجتماع كوچك از مردم ظلم بزرگتري است يا ظلم به يك اجتماع بزرگ از مردم؟ و...

برچسب‌ها:

By maryam
On ۱۳۸۷ مرداد ۲۲, سه‌شنبه
At ۱۴:۰۶:۰۰
Comments :
 
 

تعارض

عقل يگانه نجات دهنده است. بعد از سالها نگرش به اين جمع بندي رسيدم : اگر همه انسانها عقل داشتند انسانها با هم در نمي افتادند. همه مسايل را كه ريشه يابي مي كنم به عقل مي رسم عدم عقل در بوجود آوردن آن و وجود عقل درحل آن. اگر خدا همه انسانها را با عقل كامل خلق مي كرد هيچ كس گناه نمي كرد. وقتي اين نظريه مهم را با اين سؤال كه: پس چرا خدا همه انسانها را با عقل كامل خلق نكرد تا كسي گناه نكند؟ مطرح كردم جواب شنيدم: پس تلاش انسانها چه مي شود. اين كه ديگر كمال نيست.
همين چند روز از راديو با چشمان گرد و دهان باز كه حاكي از تعجب بود شنيدم : در پاسخ به سؤال مذهبي يك شنونده كه پرسيده بود درزمان حكومت امام زمان چگونه همه انسانها تا به اين پايه رشد مي كنند و نيكوكار مي شوند كارشناس مذهبي راديو گفت : امام زمان دست بر سرها مي كشد همه انسانها از نظر عقلي رشيد مي شوند و جامعه بشري نيكو مي شود.
و من با تعارض روبرو شدم. لطفاً مرا نجات دهيد.

برچسب‌ها: